Menu Tổ chức
Đóng
  
Đoàn thanh niên
Đóng

Đoàn khoa Xây dựng được thành lập cùng với sự thành lập của khoa Xây dựng, tổ chức đại hội lần thứ nhất vào 12/2/2012. Đoàn khoa Xây dựng có các nhiệm vụ chính:

-    Giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong Khoa và trong Nhà trường

-    Phát động phong trào học tập trong Khoa

-    Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao giúp đoàn viên thanh niên ngày càng gắn bó hơn với tổ chức đoàn

-    Hiểu, tôn trọng và thực hiện tốt các nội quy, quy định của Nhà trường.

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2012 - 2014

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chi đoàn

 SĐT

Email

1

Trần Quang Duy

Bí thư

Giáo viên

 0985880578

duytq@ntu.edu.vn

2

Đặng Quốc Mỹ

Phó Bí thư

Giáo viên

 973210512

mydq@ntu.edu.vn

3

Phạm Nhất Duy

Phó Bí thư

58XD1

 1629946906

phamduynhat198@gmail.com

4

Nguyễn Khắc Huy

Uỷ viên

58XD1

 965644283

mr.nguyenkhachuy98@gmail.com

5

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Uỷ viên

57XD2

 917767560

nhuquynh41297@gmail.com

6

Đinh Văn Thái

Uỷ viên

58XD1

 1658155500

dinhvanthai08081998@gmail.com

7

Trương Văn Cường

Uỷ viên

58XD1

 1636110111

hoangcuongntu@gmail.com

8

Nguyễn Quốc Việt

Uỷ viên

57XD2

 1669736283

quocviet5597@gmail.com

9

Trần Trung Phương

Uỷ viên

57XD2

 1656839111

trantrungphuong1005@gmail.com

10

Phạm Thị Hồng Hậu

Uỷ viên

58XD2

 935376629

phamthihonghau1998@gmail.com

11

Nguyễn Thái Hùng Phi

Uỷ viên

58XD2

 1648890505

phisinister2081998@gmail.com

 12  Nguyễn Hồng Quân  Uỷ viên  57XD2  963681449  hongquan57.xd2.ntu@gmail.com
 13  Huỳnh Thúc Nhơn  Uỷ viên  57XD1  1674318440  huynhthucnhon96@gmail.com
 14  Dương Thanh Truyền  Uỷ viên  57XD2  1636154916  duongthanhtruyen254@gmail.com
 15  Phạm Văn Thiên  Uỷ viên  56XD  1668061879  vanthienk56xdntu@gmail.com