Menu Tổ chức
Đóng
  
Đoàn thanh niên
Đóng

Đoàn khoa Xây dựng được thành lập cùng với sự thành lập của khoa Xây dựng, tổ chức đại hội lần thứ nhất vào 12/2/2012. Đoàn khoa Xây dựng có các nhiệm vụ chính:

-    Giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong Khoa và trong Nhà trường

-    Phát động phong trào học tập trong Khoa

-    Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao giúp đoàn viên thanh niên ngày càng gắn bó hơn với tổ chức đoàn

-    Hiểu, tôn trọng và thực hiện tốt các nội quy, quy định của Nhà trường.

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2012 - 2014

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chi đoàn

Email

1

Hồ Chí Hận

Bí thư

CĐGV

hchihan.ntu@gmail.com

2

Phạm Xuân Tùng

P. Bí thư

CĐGV

gibehemoth@gmail.com

3

Chu Sơn Kiệt

P. Bí thư 

Đội trưởng Đội tình nguyện

Trưởng tiểu ban phong trào

53XD-1

kiet53xd1.ntu@gmail.com

4

Đặng Văn Mến

Trưởng tiểu ban học tập

52XD-2

mendangxd@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Phước

Trưởng tiểu ban văn nghệ

52XD-1

university246@gmail.com

6

Đinh Văn Vũ

Trưởng tiểu ban thể thao

52XD-1

dinhvanvu.ntu@gmail.com

7

Trần Cường

BCH

53XD-2

cuongtrantsbd@gmail.com

8

Nguyễn Trí Long

BCH

53XD-2

trilong1992@gmail.com

9

Huỳnh Đức Hiếu

BCH

53XD-1

duchieu53xaydung1.ntu@gmail.com

10

Nguyễn Quang Trung

BCH

53XD-1

quangtrungvq@gmail.com

11

Phạm Tường Vy

BCH

53XD-1

PhamTuongVy389@gmail.com