Nội dung chi tiết
Minimize
Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 

Phòng Đào Tạo 5/18/2012 9:33:57 AM
Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Nội dung chi tiết

Các tin cùng thể loại
+ QUYẾT ĐỊNH chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường Đại học Nha Trang
+ Đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng
+ Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Từ K52)
+ Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy (K50 trở về trước)
+ Quy định quản lý tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ