Nội dung chi tiết
Minimize
Bộ văn bản quản lý đào tạo Trường Đại học Nha Trang 

Phòng Đào Tạo 11/8/2012 9:12:23 PM
Bộ văn bản quản lý đào tạo tập hợp tất cả các Quy định hiện hành liên quan đến công tác đào tạo các bậc đào tạo đại học và sau đại học; hệ đào tạo chính quy và phi chính quy trong trường Đại học Nha Trang.

Bộ văn bản quản lý đào tạo xem tại đây

Phụ lục 1: Đơn xin nhập học

Phuc lục 2: Đơn xin chuyển chương trình học

Phụ lục 3: Phiếu chấm điểm tốt nghiệp


Các tin cùng thể loại
+ QUYẾT ĐỊNH Giao quản lý ngành đào tạo
+ KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo cao đẳng
+ Tập hợp các văn bản của Trường Đại học Nha Trang (Đào tạo đại học, cao đẳng)
+ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang
+ Quyết định số 612/2009/QĐ-ĐHNT Quy định Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang (Áp dụng từ Khóa 52)
+ Quyết định 51/2011/ĐT-ĐHNT Quy định đào tạo Tiếng Pháp theo chuẩn DELF A1 và Tiếng Trung theo chuẩn HSK
+ Quyết định 74/2012/QĐ-ĐHNT sửa đổi một số điều của Quy định đào tạo ĐH&CĐ ban hành theo QĐ 612/2009/QĐ-ĐHNT
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định phân cấp quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy
+ Quy định quản lý tổ chức đào tạo ĐH&CĐ theo hệ thống tín chỉ
+ Thông báo về việc kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào cho học sinh, sinh viên khoá 54
+ Quy định biên soạn, biên dịch, in ấn và phát hành tài liệu giảng dạy và học tập
+ Quy định đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho HSSV hệ chính quy
+ Quy định xây dựng, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo
+ Quy định đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng từ HK 2, năm học 2012-2013)
+ THÔNG BÁO Chuyển đổi mã ngành và tên ngành đào tạo
+ Quy định tổ chức đào tạo Tiếng Anh cho Khóa 55
+ THÔNG BÁO Tổ chức học học tiếng Anh tăng cường
+ Quy định đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ