TinBai
Đóng
Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy (K58) Phòng Đào Tạo 08/03/2017 10:25:03 SA
 Ban hành kèm theo Quyết định số: 1177/QĐ-ĐHNT, ngày 30 tháng 12 năm 2016
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Từ K57 trở về trước) Hưng ttmt 10/01/2012 4:05:56 CH
 Chương trình đào tạo Trường đại học Nha Trang trang bị cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.