TinBai
Đóng
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2018 

Phòng Đào Tạo 27/04/2017 1:49:40 CH
Bao gồm: Danh sách những sinh viên tốt nghiệp theo từng khóa, từng quý của năm 2018 và 2017 ở các cấp bậc đào tạo tại Nha Trang và Phân hiệu Kiên Giang.QUÝ 4 - 2018
Số 1267/QĐ-ĐHNT ngày 22/10/2018 - Nha Trang (97 ĐH, 70 CĐ)
Số 1274/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2018 - Kiên Giang (162 ĐH, 12 CĐ)
QUÝ 3 - 2018
Số 1022/QĐ-ĐHNT ngày 12/09/2018 Khoa Điện - Điện tử
Số 1051/QĐ-ĐHNT ngày 17/09/2018 Khoa Cơ khí
Số 1052/QĐ-ĐHNT ngày 17/09/2018 Khoa Ngoại ngữ
Số 1053/QĐ-ĐHNT ngày 17/09/2018 Khoa Công nghệ Thực phẩm
Số 1054/QĐ-ĐHNT ngày 17/09/2018 Viện Nuôi trồng Thủy sản
Số 1055/QĐ-ĐHNT ngày 17/09/2018 Khoa Kỹ thuật giao thông
Số 1056/QĐ-ĐHNT ngày 17/09/2018 Khoa Công nghệ Thông tin
Số 1057/QĐ-ĐHNT ngày 17/09/2018 Khoa Xây dựng
Số 1112/QĐ-ĐHNT ngày 20/09/2018 Viện KH & CN Khai thác TS
Số 1113/QĐ-ĐHNT ngày 20/09/2018 Khoa Kế toán - Tài chính
Số 1114/QĐ-ĐHNT ngày 20/09/2018 Viện CN Sinh học & Môi trường
Số 1115/QĐ-ĐHNT ngày 20/09/2018 Khoa Kinh tế
QUÝ 2 - 2018
Số 437/QĐ-ĐHNT ngày 24/04/2018 (189 ĐH, 137 CĐ)QUÝ 1 - 2017
Số 77/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2017 
(51 ĐH, 68 CĐ, 03 TC)QUÝ 2 - 2017
Số 403/QĐ-ĐHNT ngày 27/04/2017 - Kiên Giang (02 ĐH)
Số 404/QĐ-ĐHNT ngày 27/04/2017 - Nha Trang (77 ĐH, 105 CĐ, 02 TC)QUÝ 3 - 2017
Số 698/QĐ-ĐHNT ngày 08/08/2017 (04 ĐH)Số 734/QĐ-ĐHNT ngày 17/08/2017 (01 ĐH)
Số 721/QĐ-ĐHNT ngày 14/08/2017 Khoa Công nghệ Thông tin
Số 722/QĐ-ĐHNT ngày 14/08/2017 Viện Nuôi trồng Thủy sản
Số 723/QĐ-ĐHNT ngày 14/08/2017 Viện KH & CN Khai thác TS
Số 724/QĐ-ĐHNT ngày 14/08/2017 Khoa Xây dựng
Số 725/QĐ-ĐHNT ngày 14/08/2017 Khoa Công nghệ Thực phẩm
Số 735/QĐ-ĐHNT ngày 17/08/2017 Khoa Điện - Điện tử
Số 736/QĐ-ĐHNT ngày 17/08/2017 Viện CN Sinh học & Môi trường
Số 741/QĐ-ĐHNT ngày 18/08/2017 Khoa Cơ khí
Số 778/QĐ-ĐHNT ngày 22/08/2017 Khoa Ngoại ngữ
Số 779/QĐ-ĐHNT ngày 22/08/2017 Khoa Kỹ thuật giao thông
Số 795/QĐ-ĐHNT ngày 25/08/2017 Khoa Kinh tế
Số 796/QĐ-ĐHNT ngày 25/08/2017 Khoa Kế toán - Tài chính
Số 826/QĐ-ĐHNT ngày 08/09/2017 Bổ sung Tất cả các Khoa/ViệnQUÝ 4 - 2017
Số 1009/QĐ-ĐHNT ngày 12/10/2017 (141 ĐH, 98 CĐ, 03 TC)
Số 1268/QĐ-ĐHNT ngày 05/12/2017  Đào tạo tại Kiên Giang (Đợt 1)
Số 1311/QĐ-ĐHNT ngày 14/12/2017  Đào tạo tại Kiên Giang (Đợt 2)Các tin cùng thể loại
+ DANH SÁCH TỐT NGHIỆP: Từ 2016 trở về trước