TinBai
Đóng
QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang Phòng Đào Tạo 01/11/2017 11:18:54 SA
 Số 362/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2017
THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học - trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Phòng Đào Tạo 16/10/2017 2:34:03 CH
 Số 24/2017/TT-BGDĐT và Số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017
Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Phòng Đào Tạo 05/05/2017 10:39:50 SA
 Số 10/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017
Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang Phòng Đào Tạo 27/09/2012 12:09:50 SA
 Chuyên đề này cung cấp cơ sở lý luận về quản lý trường đại học, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng trường Đại học Nha Trang để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tại Trường.
Sổ tay phát triển chương trình Phòng Đào Tạo 27/09/2012 12:02:58 SA
Sổ tay phương pháp giảng dạy và Đánh giá Phòng Đào Tạo 26/09/2012 11:57:39 CH