TinBai
Đóng
Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang 

Phòng Đào Tạo 27/09/2012 12:09:50 SA
Chuyên đề này cung cấp cơ sở lý luận về quản lý trường đại học, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng trường Đại học Nha Trang để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tại Trường.
Nội dung chi tiết

Các tin cùng thể loại
+ Sổ tay phương pháp giảng dạy và Đánh giá
+ Sổ tay phát triển chương trình
+ Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
+ THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học - trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang