TinBai
Đóng
THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học - trình độ thạc sĩ, tiến sĩ  

Phòng Đào Tạo 16/10/2017 2:34:03 CH
Số 24/2017/TT-BGDĐT và Số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học (Số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017)

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (Số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017)Các tin cùng thể loại
+ Sổ tay phương pháp giảng dạy và Đánh giá
+ Sổ tay phát triển chương trình
+ Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang
+ Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang