TinBai
Đóng
Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học Phòng Đào Tạo 17/05/2017 11:21:35 SA
 Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm
Lịch thi lại HK HÈ/2016-2017 Phòng Đào Tạo 15/05/2017 8:41:51 SA
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI Dao Tao 28/12/2011 3:00:20 CH
 Mục tin này cung cấp các thông tin bao gồm: Thời khóa biểu, lịch thi các học kỳ, biểu đồ khóa học và kế hoạch công tác tốt nghiệp cho HSSV.