TinBai
Minimize
Bộ GD&ĐT thông tin về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Phòng Đào Tạo 12/5/2018 10:46:12 AM
 Ngày 4/12, Bộ GD&ĐT đã công bố thông tin về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
CHỈ THỊ Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo Phòng Đào Tạo 5/9/2018 8:04:56 AM
 Số 1737/CT-BGDĐT, ngày 07/5/2018
QUY CHẾ: TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY (2018) Phòng Đào Tạo 4/13/2018 2:10:57 PM
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018, Thông tư 05/TT-BGDDT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được cập nhật những sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy).
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Đào Tạo 3/13/2018 2:22:25 PM
 Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang Phòng Đào Tạo 11/1/2017 11:18:54 AM
 Số 362/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2017
THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học - trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Phòng Đào Tạo 10/16/2017 2:34:03 PM
 Số 24/2017/TT-BGDĐT và Số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017
Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Phòng Đào Tạo 5/5/2017 10:39:50 AM
 Số 10/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017
Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang Phòng Đào Tạo 9/27/2012 12:09:50 AM
 Chuyên đề này cung cấp cơ sở lý luận về quản lý trường đại học, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng trường Đại học Nha Trang để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tại Trường.
Sổ tay phát triển chương trình Phòng Đào Tạo 9/27/2012 12:02:58 AM
Sổ tay phương pháp giảng dạy và Đánh giá Phòng Đào Tạo 9/26/2012 11:57:39 PM