Xem thông báo
Đóng

Thông báo giảng dạy thí điểm các học phần chuyên ngành bằng Tiếng Anh
31/08/2016 2:32:29 CH


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức dạy – học thí điểm các học phần bằng tiếng Anh

Căn cứ Thông báo số 07/TB-ĐHNT ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc tổ chức thí điểm hoạt động dạy và học các học phần giáo dục chuyên nghiệp bằng tiếng Anh cho khối không chuyên ngữ;

Căn cứ danh sách giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy các học phần giáo dục chuyên nghiệp từ khoa/viện;

Hiệu trưởng thông báo kế hoạch tổ chức giảng dạy thí điểm hoạt động dạy và học các học phần giáo dục chuyên nghiệp bằng tiếng Anh trong năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

I. Danh sách học phần thí điểm giảng dạy

TT

Họ và tên

Tên HP đăng ký

Bộ môn quản lý

Khoa/viện

1.     

Nguyễn Văn Minh

Kỹ thuật sấy nông sản

CN Thực phẩm

Khoa Công nghệ Thực phẩm

2.     

Phan Thị Kim Liên

Quản trị lễ tân

Quản trị du lịch

Khoa Kinh tế

3.     

Đặng Thúy Bình

Đa dạng sinh học

Sinh học

Viện CNSH & MT

4.     

Văn Hồng Cầm

Sinh học đại cương

Sinh học

Viện CNSH & MT

5.     

Ngô Đăng Nghĩa

Quá trinh và thiết bị CNSH

CNKT Môi trường

Viện CNSH & MT

6.     

Nguyễn Văn Duy

Vi sinh vật học

CN Sinh học

Viện CNSH & MT

7.     

Phạm Thị Minh Thu

Sinh lí thực vật

CN Sinh học

Viện CNSH & MT

8.     

Nguyễn Lâm Anh

Phương pháp đánh giá NLTS

Nuôi trồng thủy sản nước mặn

Viện Nuôi trồng Thủy sản

9.     

Nguyễn Văn Minh

Di truyền và chọn giống thủy sản

Nuôi thủy sản nước ngọt

Viện Nuôi trồng Thủy sản


II. Thời gian đăng ký

Sinh viên đăng ký học các học phần trên từ ngày 01/9 - 16/9/2016.

Trân trọng thông báo