Xem thông báo
Đóng

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ XEM THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP
01/09/2017 1:49:26 CH


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ XEM THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

      Bắt đầu từ ngày 20/08/2017, Nhà trường áp dụng phần mềm quản lý đào tạo mới tại địa chỉ https://sinhvien.ntu.edu.vn. Từ ngày 01/09 đến ngày 10/09/2017, sinh viên sẽ đăng ký môn học và xem thời khóa biểu trên phần mềm mới.

      Về việc đăng ký môn học đối với sinh viên K58 trở về trước:

- Đối với những môn bắt buộc, Nhà trường đã đăng ký sẵn lớp học phần cho sinh viên. Sinh viên vào xem và thực hiện việc xác nhận đăng ký môn học. Đến hết ngày 10/09/2017 (sau 01 tuần), nếu sinh viên không thực hiện xác nhận đăng ký môn học, Nhà trường sẽ hủy bỏ việc đăng ký sẵn và xem như sinh viên không có nhu cầu đăng ký môn học đó.

- Đối với những môn học tự chọn, môn học lại, học bổ sung, học vượt, sinh viên xem danh sách các lớp học phần được mở tương ứng với môn học, sau đó chọn lớp học phần phù hợp để đăng ký và xác nhận đăng ký.

      Đối với sinh viên K59, học kỳ 01 năm học 2017-2018 sẽ áp dụng theo chương trình đào tạo của từng ngành. Sinh viên K59 cần xác nhận đăng ký tất cả các môn học.

      Từ học kỳ 1 năm học 2017-2018, việc đăng ký môn học được thực hiện hoàn toàn qua mạng. Nhà trường sẽ không áp dụng hình thức đăng ký qua giấy.