Xem thông báo
Đóng

Đăng ký học phần HK2 năm học 2017-2018 (ĐH & CĐ chính quy)
27/02/2018 10:02:26 SA


Phòng Đào tạo Đại học đã lập TKB học kỳ II/2017-2018 và đăng ký học phần (tạm thời) cho sinh viên. Sinh viên cần phải xem TKB và xác nhận đăng ký học phần qua mạng hệ thống quản lý đào tạo.

Thời gian: 27/02/2018 – 11/03/2018.

Từ ngày 12/03/2018 sẽ khóa hệ thống, sinh viên không xác nhận đăng ký sẽ không có tên trong trong danh sách học phần.

(Hướng dẫn lập kế hoạch học tập và đăng ký môn học, xem thời khóa biểu)