Xem thông báo
Minimize

K61 - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VÀ BẢO LƯU HP TIN HỌC CƠ SỞ
9/19/2019 4:55:02 PM


QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ thứ hai cho SV ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nha Trang
Số 507/QĐ-ĐHNT, ngày 17/05/2019

QUYẾT ĐỊNH Quy định tổ chức đào tạo tin học cho sinh viên của Trường Đại học Nha Trang
Số 358/QĐ-ĐHNT, ngày 02/04/2019



Danh sách Kết quả đánh giá năng lực Ngoại ngữ (các học phần tiếng Anh cần phải tham gia học) -  (tải file để xem)

Danh sách Kết quả: Tiếng Nhật - Pháp - Trung - (tải file để xem)

Danh sách sinh viên được bảo lưu HP Tin học cơ sở (lý thuyết và thực hành) - (tải file để xem)