PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

You are here: ThongBao

Thông báo

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHCN NĂM 2017 VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(30-03-2016))

Thực hiện thông báo số 174/TB-ĐHNT ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017, Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn tại thông báo 174.
Đây là nhiệm vụ và cơ sở quan trọng để Phòng KHCN trình Hội đồng KHĐT, lãnh đạo Nhà trường xem xét và đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2017. Đơn vị và CBVC chủ động đề xuất nhiệm vụ KHCN thì cơ hội được lựa chọn đưa vào danh mục để tuyển chọn thực hiện trong năm 2017 sẽ cao hơn.
Biểu mẫu phục vụ xây dựng nhiệm vụ KH&CN năm 2017 (tải biểu mẫu).
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ với Phòng KHCN (đ/c Nghiệp) để có sự hỗ trợ cần thiết.


Thông báo khác
Thông báo đề xuất dự án KH&CN thuộc Chương trình Nông thôn - Miền núi thực hiện từ 2018 (21-02-2017)
Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế & Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM) (17-02-2017)
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường” giai đoạn 2016-2020, mã số BĐKH/16-20 thực hiện từ năm 2017 (17-02-2017)
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2017 (theo Quyết định số 183/QĐ-BKHCN ngày 09/02/2017) (17-02-2017)
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2016 (17-02-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (07-06-2016)
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2017 VỚI TỈNH KHÁNH HOÀ (05-04-2016)
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHCN NĂM 2017 VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (30-03-2016)
THÔNG BÁO THANH TOÁN KINH PHÍ TẠM ỨNG CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CÁC CẤP (02-03-2016)
THÔNG BÁO HỖ TRỢ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CÁC CẤP (02-03-2016)
 
123
Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747        Email: khcndhts@vnn.vn
Website: http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe