Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KH&CN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN - MIỀN NÚI THỰC HIỆN TỪ 2018
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(21-02-2017))

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (gọi tắt là Quyết định 1747); Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (gọi tắt là Thông tư 07). Căn cứ Công văn số 279/BKHCN-ĐP ngày 08/02/2017 của Bộ Khoa hoc và Công nghệ (KH&CN) về việc đề xuất đặt hàng dự án tham gia thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2018 (gọi tắt là Công văn 279).

Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đề xuất dự án tham gia thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2018 như sau:

- Các đề xuất bám sát theo mục tiêu, nội dung của Chương trình được phê duyệt tại Quyết định 1747 và một số lưu ý tại Công văn 279.

- Hồ sơ đề xuất dự án gồm:

+ Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

+ Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

+ Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

+ Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

+ Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày 10/04/2017.

- Hồ sơ gửi về Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Đồng thời gửi trước qua email: qlkhkg@gmail.com để tổng hợp.

Thông báo khác
Thông báo mời viết bài và tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (20-09-2017)
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế: "Nghiên cứu KH phục vụ công tác đào tạo" (20-09-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án tỉnh Sóc Trăng năm 2018 (14-09-2017)
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
Thông báo đề xuất nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Phú Yên (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Lâm Đồng (27-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Quảng Ninh (27-03-2017)
Thông báo Hội thảo khoa học "Thu nhận và ứng dụng sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm tại Việt Nam" (14-03-2017)
 
12345