Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KH&CN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN - MIỀN NÚI THỰC HIỆN TỪ 2018
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(21-02-2017))

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (gọi tắt là Quyết định 1747); Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (gọi tắt là Thông tư 07). Căn cứ Công văn số 279/BKHCN-ĐP ngày 08/02/2017 của Bộ Khoa hoc và Công nghệ (KH&CN) về việc đề xuất đặt hàng dự án tham gia thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2018 (gọi tắt là Công văn 279).

Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đề xuất dự án tham gia thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2018 như sau:

- Các đề xuất bám sát theo mục tiêu, nội dung của Chương trình được phê duyệt tại Quyết định 1747 và một số lưu ý tại Công văn 279.

- Hồ sơ đề xuất dự án gồm:

+ Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

+ Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

+ Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

+ Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

+ Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày 10/04/2017.

- Hồ sơ gửi về Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Đồng thời gửi trước qua email: qlkhkg@gmail.com để tổng hợp.

Thông báo khác
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo iAsT-2018 tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm tp HCM (06-03-2018)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II (02-03-2018)
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (18-12-2017)
 
123456