PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

You are here: ThongBao

Thông báo

VIẾT BÀI BÁO TIẾNG ANH TRÊN TẠP CHÍ KHCNTS SỐ 3.2017
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(23-02-2017))

Để chuẩn bị xuất bản chuyên san của Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản bằng tiếng Anh, Trường Đại học Nha Trang kính mời quý Thầy/Cô, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường tham gia viết bài báo nghiên cứu/trao đổi về các lĩnh vực (theo tôn chỉ, mục đích của Tạp chí) dưới đây:
Nuôi trồng thủy sản;
Chế biến thủy sản;
Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
Cơ khí thủy sản;
Kinh tế thủy sản;
Các ngành khác liên quan đến thủy sản.
            Bài viết gửi về địa chỉ sau đây:
            Văn phòng Tạp chí – Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.
            Email: tapchidhnt@ntu.edu.vn
            Điện thoại: 0582220767
            Thời gian nhận bài: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/7/2017.
    Trân trọng.
        

 

Thông báo khác
Thông báo Hội thảo khoa học "Thu nhận và ứng dụng sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm tại Việt Nam" (14-03-2017)
Thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn (08-03-2017)
THÔNG BÁO XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU CHO NĂM 2018 (26-02-2017)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2018 (23-02-2017)
Viết bài báo tiếng Anh trên Tạp chí KHCNTS số 3.2017 (23-02-2017)
Thông báo đề xuất dự án KH&CN thuộc Chương trình Nông thôn - Miền núi thực hiện từ 2018 (21-02-2017)
Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế & Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM) (17-02-2017)
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường” giai đoạn 2016-2020, mã số BĐKH/16-20 thực hiện từ năm 2017 (17-02-2017)
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2017 (theo Quyết định số 183/QĐ-BKHCN ngày 09/02/2017) (17-02-2017)
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2016 (17-02-2017)
 
1234
Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747        Email: khcndhts@vnn.vn
Website: http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe