PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

You are here: ThongBao

Thông báo

VIẾT BÀI BÁO TIẾNG ANH TRÊN TẠP CHÍ KHCNTS SỐ 3.2017
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(23-02-2017))

Để chuẩn bị xuất bản chuyên san của Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản bằng tiếng Anh, Trường Đại học Nha Trang kính mời quý Thầy/Cô, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường tham gia viết bài báo nghiên cứu/trao đổi về các lĩnh vực (theo tôn chỉ, mục đích của Tạp chí) dưới đây:
Nuôi trồng thủy sản;
Chế biến thủy sản;
Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
Cơ khí thủy sản;
Kinh tế thủy sản;
Các ngành khác liên quan đến thủy sản.
            Bài viết gửi về địa chỉ sau đây:
            Văn phòng Tạp chí – Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.
            Email: tapchidhnt@ntu.edu.vn
            Điện thoại: 0582220767
            Thời gian nhận bài: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/7/2017.
    Trân trọng.
        

 

Thông báo khác
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
Thông báo đề xuất nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Phú Yên (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Lâm Đồng (27-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Quảng Ninh (27-03-2017)
Thông báo Hội thảo khoa học "Thu nhận và ứng dụng sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm tại Việt Nam" (14-03-2017)
Thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn (08-03-2017)
THÔNG BÁO XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU CHO NĂM 2018 (26-02-2017)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2018 (23-02-2017)
Viết bài báo tiếng Anh trên Tạp chí KHCNTS số 3.2017 (23-02-2017)
 
1234

Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ,
Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747      
Email: khcn@ntu.edu.vn