PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

You are here: ThongBao

Thông báo

THÔNG BÁO ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(27-03-2017))

       Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã ký và phát hành Thông báo số 685/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Lâm Đồng quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.

       Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN bao gồm:
       + Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (mẫu 01)
       + Biên bản họp hội đồng KH&CN cấp Sở, ngành, địa phương hoặc bản nhận xét của chuyên gia về đề xuất đặt hàng.
       Các Sở, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu 02.

       Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận liên lục đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trong năm. Thời gian xem xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện hàng quý.
       Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 063.3822106
       Mẫu 01 và 02 phiếu đề xuất nhiệm vụ xin tham khảo Thông báo đính kèm.
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 tỉnh Lâm Đồng
Thông báo khác
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
Thông báo đề xuất nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Phú Yên (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Lâm Đồng (27-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Quảng Ninh (27-03-2017)
Thông báo Hội thảo khoa học "Thu nhận và ứng dụng sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm tại Việt Nam" (14-03-2017)
Thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn (08-03-2017)
THÔNG BÁO XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU CHO NĂM 2018 (26-02-2017)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2018 (23-02-2017)
Viết bài báo tiếng Anh trên Tạp chí KHCNTS số 3.2017 (23-02-2017)
 
1234

Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ,
Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747      
Email: khcn@ntu.edu.vn