PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

You are here: ThongBao

Thông báo

THÔNG BÁO ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 TỈNH QUẢNG NGÃI
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(28-03-2017))

Ngày 21 tháng 03 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã ký và phát hành Thông báo số 251/SKHCN về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.
       Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo cho đến ngày 30/05/2017
       Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ xin tham khảo Thông báo đính kèm và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: http://skh.quangngai.gov.vn
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ngãi
Thông báo khác
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
Thông báo đề xuất nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Phú Yên (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Lâm Đồng (27-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Quảng Ninh (27-03-2017)
Thông báo Hội thảo khoa học "Thu nhận và ứng dụng sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm tại Việt Nam" (14-03-2017)
Thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn (08-03-2017)
THÔNG BÁO XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU CHO NĂM 2018 (26-02-2017)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2018 (23-02-2017)
Viết bài báo tiếng Anh trên Tạp chí KHCNTS số 3.2017 (23-02-2017)
 
1234

Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ,
Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747      
Email: khcn@ntu.edu.vn