Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 TỈNH PHÚ YÊN
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(28-03-2017))

       Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đã ký và phát hành Thông báo số 04/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Phú Yên năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Phú Yên quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.
       Hồ sơ đề xuất bao gồm
       - Mẫu A1-ĐXNV đối với các tổ chức/cá nhân
       - Mẫu B1-ĐXĐH đối với các sở, ngành, UBND cấp huyện
       Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ và các tài liệu liên quan xin tham khảo Thông báo đính kèm hoặc trên Website http://www.khcnpy.gov.vn

       Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.
       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo cho đến ngày 15/04/2017
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN của tỉnh Phú Yên.
Thông báo khác
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (18-12-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Thông báo mời viết bài và tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (20-09-2017)
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế: "Nghiên cứu KH phục vụ công tác đào tạo" (20-09-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án tỉnh Sóc Trăng năm 2018 (14-09-2017)
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
 
12345