PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

You are here: ThongBao

Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 TỈNH PHÚ YÊN
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(28-03-2017))

       Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đã ký và phát hành Thông báo số 04/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Phú Yên năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Phú Yên quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.
       Hồ sơ đề xuất bao gồm
       - Mẫu A1-ĐXNV đối với các tổ chức/cá nhân
       - Mẫu B1-ĐXĐH đối với các sở, ngành, UBND cấp huyện
       Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ và các tài liệu liên quan xin tham khảo Thông báo đính kèm hoặc trên Website http://www.khcnpy.gov.vn

       Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.
       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo cho đến ngày 15/04/2017
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN của tỉnh Phú Yên.
Thông báo khác
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
Thông báo đề xuất nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Phú Yên (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Lâm Đồng (27-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Quảng Ninh (27-03-2017)
Thông báo Hội thảo khoa học "Thu nhận và ứng dụng sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm tại Việt Nam" (14-03-2017)
Thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn (08-03-2017)
THÔNG BÁO XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU CHO NĂM 2018 (26-02-2017)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2018 (23-02-2017)
Viết bài báo tiếng Anh trên Tạp chí KHCNTS số 3.2017 (23-02-2017)
 
1234

Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ,
Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747      
Email: khcn@ntu.edu.vn