Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHẬN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2020
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(12-07-2019))

         Phòng KHCN xin gửi quý thầy cô Thông báo số 2849/BGDĐT-KHCNMT ngày 03 tháng 07 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhận chủ trì thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 (Chi tiết file đính kèm theo).
         Hồ sơ đăng ký bao gồm các tài liệu đã được nêu trong thông báo và được đóng thành quyển có Bìa thuyết minh, lập thành 11 bảng, trong đó gồm 01 bảng gốc và 10 bản photo (File điện tử gửi về về địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn)         
         Các hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cho năm 2020 gửi về Phòng KHCN chậm nhất 11h00 ngày 30/7/2019 để Phòng KHCN hoàn chỉnh thủ tục báo cáo Giám hiệu và gửi đi Bộ giáo dục và Đào tạo.

File đính kèm:
1. Thông báo Số 2849/BGDĐT-KHCNMT và Danh mục Chương trình KHCN
2. Mẫu 9, 10, 11, 12 theo Thông tư Số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 29/3/2018
Thông báo khác
Thư mời viết bài cho hội thảo KHCN tổ chức tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo Chương trình nghiên cứu hỗn hợp Việt - Nga giai đoạn 2020-2024 (03-10-2019)
Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH Fund (26-09-2019)
HỘI THẢO "XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC” (19-09-2019)
Thông báo về khoá đào tạo “Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học” của Trường Đại học Bordeaux (30-08-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2020 (06-08-2019)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhận thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2020 (12-07-2019)
Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" (13-06-2019)
Thông báo hội thảo "Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" (29-05-2019)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (20-05-2019)
 
12345678910...