Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHẬN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ 2020
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(12-07-2019))

         Phòng KHCN xin gửi quý thầy cô Thông báo số 2849/BGDĐT-KHCNMT ngày 03 tháng 07 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhận chủ trì thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 (Chi tiết file đính kèm theo).
         Hồ sơ đăng ký bao gồm các tài liệu đã được nêu trong thông báo và được đóng thành quyển có Bìa thuyết minh, lập thành 11 bảng, trong đó gồm 01 bảng gốc và 10 bản photo (File điện tử gửi về về địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn)         
         Các hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cho năm 2020 gửi về Phòng KHCN chậm nhất 11h00 ngày 30/7/2019 để Phòng KHCN hoàn chỉnh thủ tục báo cáo Giám hiệu và gửi đi Bộ giáo dục và Đào tạo.

File đính kèm:
1. Thông báo Số 2849/BGDĐT-KHCNMT và Danh mục Chương trình KHCN
2. Mẫu 9, 10, 11, 12 theo Thông tư Số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 29/3/2018
Thông báo khác
Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (18-02-2020)
Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II (18-02-2020)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi (04-02-2020)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận (04-02-2020)
Thông báo Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Quỹ VINIF (04-02-2020)
Thư mời viết bài báo cáo Khoa học và tham dự Hội thảo “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0” (14-01-2020)
Thư mời tham dự Hội nghị NCKH trong cán bộ - giảng viên, năm học 2019-2020 (02-01-2020)
Thư mời viết bài cho HTKH Phát triển nguồn nhân lực quản trị du lịch cấp cao trong lĩnh vực khách sạn (02-01-2020)
THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU NĂM 2021 (30-10-2019)
QUỸ TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VINTECH FUND (22-10-2019)
 
12345678910...