1. Quy định về công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
7. Quyết định 1679 quy định về phát triển ý tưởng khoa học.
8. Quy chế công bố kết quả nghiên cứu đối với các nhiệm vụ KHCN.
9. Quy trình quản lý các nhiệm vụ KHCN.
10. Thông báo 86 về việc mua sắm và quản lý sử dụng tài sản của các đề tài, dự án KHCN.
11. Thông báo 579 về khuyến khích viên chức - sinh viên tham gia hoạt động KHCN.
12. Quy định đầu tư khuyến khích KHCN
13. Quy định về Hội thảo Khoa học của đề tài , dự án
14. Quy định về hoạt động KHCN trong trường Đại học Nha Trang
15. Quy trình đề xuất Nhiệm vụ khoa học các cấp
16. Quy định sử dụng cơ sở vật chất của Trường để thực hiện đề tài, dự án
17. Quy định 902 về Tổ chức hội thảo về đề tài, dự án KHCN