Nhân sự
Đóng


PGS. TS. LÊ PHƯỚC LƯỢNG
Chức vụ: Trưởng phòng
ĐT: +84.58.3831697
Email: luonglp@ntu.edu.vn


ThS. VŨ KẾ NGHIỆP
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT: +84.58.2220747
Email: vknghiep@ntu.edu.vn


BÙI XUÂN HÙNG
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: +84.58.2220747
Email: hungbx@ntu.edu.vn


ThS.LÊ BẢO CHÂU
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: +84.58.2220767
Email: lbchau@ntu.edu.vn
 
ThS.TRẦN HẢI ĐĂNG
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: +84.58.2220747
Email: dangth@ntu.edu.vn
 

NGÔ THỊ KIM THOA
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: +84.58.2220747
Email: thoantk@ntu.edu.vn