PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

Website liên kêt


Liên kết web đơn vị

 CÁC ĐƠN VỊ

 VIỆN NGHIÊN CỨU

PHÒNG BAN

TRUNG TÂM
 
PHÂN HIỆU
 Phân hiệu Kiên Giang
Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747        Email: khcn@ntu.edu.vn
Website: http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe