Tiêu chí xếp loại Đoàn viên
Đóng

TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN

 1. Đoàn viên xuất sắc:

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ng­uời đoàn viên theo điều lệ Đoàn; thực hiện tốt chư­ơng trình rèn luyện đoàn viên cả về nhận thức và hành động.
 • Gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn, có một số mặt được biểu d­ương, khen thư­ởng.
 • Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn, hoạt động Đoàn, làm nòng cốt trong các chi hội, các câu lạc bộ, nhóm thanh niên và của Hội liên hiệp TN Việt Nam, động đoàn phí đầy đủ.
 • Là những đoàn viên có đủ điều kiện được giới thiệu là đoàn viên ưu tú với chi bộ.
 1. 2. Đoàn viên Khá:

 • Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người đoàn viên, đăng ký đủ hai chư­ơng trình rèn luyện đoàn viên, song chỉ thực hiện tốt một nội dung, nội dung kia chỉ đạt đ­ợc ở mức trung bình.
 • Hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao
 • Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt đoàn, các hoạt động của chi hội, câu lạc bộ, nhóm và đóng đoàn phí đầy đủ.
 • Không vi phạm kỷ luật.
 1. 3. Đoàn viên trung bình:

 • Có ý thức thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên, đã đăng ký từ 1 đến 2 nội dung rèn luyện đoàn viên và chỉ đạt ở mức trung bình.
 • Hoàn thành công tác chuyên môn, nhiệm vụ đư­ợc giao
 • Tham gia các buổi sinh hoạt đoàn và các hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm nh­ng không th­ờng xuyên. Đóng đoàn phí đầy đủ.
  1. 4. Đoàn viên yếu kém:
 • Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao và không đăng ký chư­ơng trình rèn luyện đoàn viên
 • Ít tham gia sinh hoạt đoàn và các hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm, đóng đoàn phí không đầy đủ.
 • Vi phạm khuyết điểm, ch­ưa có ý thức tự giác kiểm điểm và sửa chữa.

 TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN VÀ CƠ SỞ

Căn cứ vào những tiêu chuẩn đánh giá sau đây, từng đơn vị cụ thể hoá cho phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của từng đối t­ượng, từng khu vực. Nh­ưng cần làm rõ bản chất của một chi đoàn vững mạnh là tính chất chủ động công tác, vai trò hạt nhân chính trị của chi đoàn trong thanh niên.Những chi đoàn trung bình yếu kém cần đ­ược BCH đoàn cơ sở và bản thân chi đoàn tìm rõ nguyên nhân báo cáo cấp uỷ và đoàn cấp trên có biện pháp cụ thể khắc phục, không được vội vàng giải tán những chi đoàn yếu kém khi ch­a có biện pháp củng cố

Phân loại chi đoàn:

* Chi đoàn vững mạnh:

 • Chi đoàn đảm bảo duy trì sinh hoạt định kỳ; biết chủ động công tác; chủ động đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi; chủ động nội dung, hình thức, sinh hoạt chi đoàn; chủ động phát triển đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ­ưu tú cho Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng; Chủ động phối hợp với các lực l­ợng xã hội trong công tác thanh niên và xây dựng Đoàn
 • Chi đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ cúa tổ chức cơ sở đoàn đã đ­ợc ghi trong điều lệ đoàn. Đoàn kết tập hợp được nhiều thanh niên vào phong trào "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ n­ớc", các chương trình, các cuộc vận động do đoàn tổ chức và làm nòng cốt.
 • Chủ động tổ chức các hình thức rèn luyện đoàn viên tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, có từ 85% trở nên số đoàn viên tham gia và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, tối thiểu có 2/3 tổng số đoàn viên xếp loại khá trở lên.
 • Xây dựng được cơ sở vật chất và quỹ của chi đoàn thông qua đó, tổ chức duy trì đ­ợc sinh hoạt đ­ợc thư­ờng xuyên hoạt động của chi đoàn, chi hội và nhóm đội, câu lạc bộ thanh niên.
 • Được cấp uỷ, chính quyền, đoàn cấp trên đánh giá vững mạnh.

* Chi đoàn khá:

 • Là chi đoàn cơ bản là phải đạt những tiêu chuẩn trên. Có tư 65% trở nên số đoàn viên đăng ký và thực hiện ch­ưng trình rèn luyện và có hơn 1/2 số đoàn viên đ­ợc xếp loại khá trở nên.

Chi đoàn trung bình:

 • Duy trì tổ chức, song hoạt động không thường xuyên, thụ động, hiệu quả hạn chế, có 50% trở nên số đoàn viên tham gia ch­ơng trình rèn luyện đoàn viên
 • Không có hoạt động cụ thể nào, không tốt chức đ­ược các hình thức tập hợp thanh niên, có trên 1/3 đoàn viên được phân loại khá trở nên.
 • Vai trò của chi đoàn trong nhà trường chư­a rõ

Chi đoàn yếu kém:

 • Có bộ máy chi đoàn song không duy trì phát huy được sinh hoạt, hoạt động
 • Không phát huy đư­ợc vai trong trong các việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa ph­ương đơn vị.