Thông báo mới
Đóng
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG - KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(23-06-2018))

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG

I. Các Nghị quyết của Đảng về giáo dục đào tạo trong tình hình hiện nay

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCHTW khóa XI về về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (NQ 29-NQ-TW ngày 4/11/2013). Tập trung 3 vấn đề cơ bản sau:

1. Quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo;

2. Quan điểm của Đảng về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

3. Quan điểm của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ.

II. Các văn bản Quy phạm pháp luât hiện hành

1. Luật Giáo dục đại học: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013

2. Luật Viên chức: Ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quốc Hội đã thông qua Luật Viên chức quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 3. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2014; thay thế cho Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2005.

Liên hệ bản thân thực hiện và tuyên truyền, vận động người khác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí bằng những việc làm cụ thể.

4. Điều lệ Trường Đại học (Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường đại học)

5. Các Nghị định, Thông tư, Quy chế: 

a) Quy chế đào tạo tín chỉ: Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 sửa đổi bổ sung một số điều QĐ 43/2007/QĐ-BGDĐT (Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014).  Tìm hiểu quy định cụ thể hóa tại Trường ĐHNT bằng QĐ của Hiệu trưởng số 623/QĐ-ĐHNT ngày 15/9/2017 ban hành “quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường ĐHNT” và Quyết định số 631/QĐ-ĐHNT ngày 23/5/2018 “quy định về đánh giá học phần”.

b) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng viên chức;  

c) Nghị định số 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

III. Hiểu biết cơ bản về ngành/lĩnh vực tuyển dụng

1. Đối với giảng viên

- Thông tư 47 về định mức làm việc của giảng viên (và cụ thể trong Quy chế CTNB năm 2017 của Trường);

- Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

- Chuẩn mực hoạt động giảng dạy của Trường ĐH Nha Trang (QĐ số 984/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014);

- Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động và người học tại Trường ĐH Nha Trang.

2. Đối với viên chức hành chính

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ (sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017) quy định chức danh, mã ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành hành chính (Xem văn bản hợp nhất: VBHN 04-BNV nam 2017)

- Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư-Lưu trữ (Xem văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 25/2/2014).

- Thông tư 01/2011/TT-BNV về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động và người học tại Trường ĐH Nha Trang../.

Thông báo khác
Quyết định thành lập Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang (08-01-2019)
Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (04-01-2019)
Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019 (26-12-2018)
Quyết định nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018 (07-12-2018)
Thông báo về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật (11-10-2018)
Thông báo về việc tuyển giảng viên ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Nhật) (11-09-2018)
Danh mục Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung - Kỳ thi Tuyển viên chức năm 2018 (23-06-2018)
Thông báo về việc xét tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2018 (22-05-2018)
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
 
12345