Thông báo mới
Minimize
DANH MỤC TÀI LIỆU THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 - MÔN KIẾN THỨC CHUNG
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(15-08-2019))

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG

I. Các Nghị quyết của Đảng về giáo dục đào tạo trong tình hình hiện nay

1. Luật Giáo dục đại học: Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 (Xem Văn bản hợp nhất)

2. Luật Viên chức: Ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quốc Hội đã thông qua Luật Viên chức quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2014; thay thế cho Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2005.

4. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

III. Hiểu biết cơ bản về ngành/lĩnh vực tuyển dụng

            1. Đối với giảng viên

 - Thông tư 47 về định mức làm việc của giảng viên (và cụ thể trong Quy chế CTNB năm 2017 của Trường);

 - Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

            -  Quy định về đạo đức nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGĐT ngày 16/4/2008);

 - Chuẩn mực hoạt động giảng dạy của Trường ĐH Nha Trang (QĐ số 984/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014);

 - Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động và người học tại Trường ĐH Nha Trang.

           2. Đối với viên chức hành chính

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ (sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/8/2017) quy định chức danh, mã ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành hành chính (Xem văn bản hợp nhất: VBHN 04-BNV nam 2017)

- Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư-Lưu trữ (Xem văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 25/2/2014).

- Thông tư 01/2011/TT-BNV về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động và người học tại Trường ĐH Nha Trang../.

Thông báo khác
Thông báo điều chỉnh Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS-PGS năm 2020 (15-04-2020)
Thông báo về việc bổ sung nhân sự cho Phòng Tổ chức - Hành chính (20-02-2020)
Thông báo Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Trường (13-02-2020)
Thông báo Kế hoạch triển khai đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020 (13-02-2020)
Thông báo về việc bổ sung nhân sự cho Phòng Khoa học và Công nghệ (20-01-2020)
Thông báo kế hoạch nghỉ Tết năm 2020 (03-01-2020)
Thông báo về công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, thôi giữ chức vụ trong tháng 12-2019 (26-12-2019)
Thông báo về việc triển khai công tác nâng bậc lương năm 2019 (25-11-2019)
Kế hoạch tiếp nhận viên chức trúng tuyển năm 2019 (30-10-2019)
Quyết định thành lập Tổ tư vấn quảng bá truyền thông (24-10-2019)
 
1234567