Nhân sự
Đóng

 VIÊN CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH


Họ và tên: Trần Đức Lượng
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 2220717
Email: luongtd@ntu.edu.vn

 

  Họ và tên: Trương Thị Mai Hương
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 3833969
Email: maihuong@ntu.edu.vn


  Họ và tên: Phạm Quang Huy
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 3832077
Email: huypq@ntu.edu.vn

  Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Trung
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 3831149
Email: trungnv@ntu.edu.vn

  Họ và tên: Trịnh Ngọc Hà
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 3833969
Email: hatn@ntu.edu.vn

  Họ và tên: Nguyễn Thái Thu Thủy
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 3831149
Email: thuy_tchc@ntu.edu.vn

  Họ và tên: Phạm Thị Thu
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 3831149
Email: thupt@ntu.edu.vn
  Họ và tên: Phạm Thanh Bình
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 3832077
Email: binhpt@ntu.edu.vn
  Họ và tên: Lê Hồng Phong
Chức danh: NV Văn thư
Điện thoại: 3831149
Email: phonglh@ntu.edu.vn

  Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ
Chức danh: Nhân viên
Điện thoại: 3831149
Email:
lent@ntu.edu.vn

  Họ và tên: Trần Thị Long
Chức danh: Thư ký VPCĐ
Điện thoại: 2471404
Email: longtt@ntu.edu.vn

  Họ và tên: Lê Thị Hải Yến
Chức danh: Thư ký VP Đoàn Hội
Điện thoại: 2461000
Email:
tutpn@ntu.edu.vn
  Họ và tên: Phan Văn Dũng
Nhiệm vụ: Lái xe
Điện thoại: 3831149
Email: dungpv@ntu.edu.vn

  Họ và tên: Vũ Văn Duy
Nhiệm vụ: Lái xe
Điện thoại: 3831149
Email: duyvv@ntu.edu.vn

 
Họ và tên: Lê Ngọc Luân
Nhiệm vụ: Lái xe
Điện thoại: 3831149
Email: luanln@ntu.edu.vnHọ và tên: Nguyễn Xuân Trường
Nhiệm vụ: Lái xe
Điện thoại: 0914199871
Email: truongnx@ntu.edu.vn

   
Họ và tên: Phạm Ngọc Bích
Chức danh: Thư ký VPGH
Điện thoại: 3831149
Email: bichpn@ntu.edu.vn