Quy Trình Công Việc
Đóng
I. CÁC BIỂU MẪU

  1. Các biểu mẫu về việc học Sau Đại học

  2. Các biểu mẫu về tuyển dụng - hợp đồng - tập sự GD

  
   + Mẫu Đơn xin việc làm

     + Mẫu sơ yếu lý lịch
    
     + Mẫu đề cương tập sự giảng dạy

     + Mẫu Báo cáo định kỳ thực hiện đề cương tập sự

     + Mẫu Đơn đề nghị tiếp tục gia hạn hợp đồng

     + Mẫu Đơn đề nghị gia hạn hợp đồng cho viên chức của Trưởng đơn vị

  3. Các biểu mẫu về Thi dua khen thưởng

 
   + Mẫu số 1- Đánh giá kết quả công tác cá nhân

     + Mẫu số 2- Đánh giá kết quả công tác tập thể

     + Mẫu số 3- Bản tổng hợp kết quả PLVC, TD, KT

     + Mẫu số 4- Bản tổng hợp đăng ký thi đua

     + Mẫu số 5- Mẫu BC thành tích tập thể

     + Mẫu số 6- Mẫu BC thành tích cá nhân

     + Mẫu số 7- Mẫu BC thành tích đề nghị tặng HC cho cá nhân có quá trình cống hiến

     + Mẫu số 8- Mẫu báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen đột xuất

     + Mẫu số 9- Mẫu BC thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen theo đợt thi đua, chuyên đề

     + Mẫu số 10- Kê khai đề xuất

     + Mẫu số 11- Mẫu đánh giá CB lãnh đạo (PHT, trưởng đơn vị khối phục vụ)

     + Mẫu số 12- Mẫu đánh giá CB lãnh đạo (Trưởng Khoa, TBM)

     + Mẫu số 13- Bản tổng hợp thành tích (theo quý)

     + Mẫu số 14- Mẫu BC thành tích cá nhân (đề nghị Bộ tặng BK trước khi nghỉ hưu)


  4. Mẫu đăng ký sử dụng xe ô tô công vụ

  5. Mẫu Giấy đi đường (tập thể)

  6. Mẫu Giấy đi đường (cá nhân)

  7. Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch

  8. Mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân


II. CÁC QUY TRÌNH

1. Quy trình về việc CBVC học Sau đại học

2. Quy trình xét nâng lương trước thời hạn

3. Quy trình về Thi đua - khen thưởng