Enter Title


                                                 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

                             DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

              

BAN GIÁM HIỆU                                                      

               Trang Sĩ Trung                                               Hiệu trưởng

               Khổng Trung Thắng                                   Phó Hiệu trưởng

               Quách Hoài Nam                                       Phó Hiệu trưởng

PHÒNG ĐÀO TẠO                                                  

               Trần Doãn Hùng                                         Trưởng phòng

               Tô Văn Phương                                          Phó Trưởng phòng

PHÒNG ĐẢM BẢO CLĐT & KHẢO THÍ         

               Lê Văn Hảo                                                 Trưởng phòng

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ                   

             
               Vũ Kế Nghiệp                                             Q. Trưởng phòng

                                               

PHÒNG HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI                          

          
               Nguyễn Thị Ngân                                         Phó Trưởng phòng

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                        

               Tống Văn Toản                                            Trưởng phòng

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH                      

               Trần Đức Lượng                                           Trưởng phòng

               Trương Thị Mai Hương                                 Phó Trưởng phòng

               Phạm Quang Huy                                          Phó Trưởng phòng

PHÒNG  KẾ HOẠCH  TÀI CHÍNH                    

               Hồ Thành Sơn                                             Trưởng phòng

               Nguyễn Thị Hiển                                           Kế toán trưởng

               Nguyễn Mai Trung                                        Phó Trưởng phòng

THƯ VIỆN                                                                

               Nguyễn Quý Hoàn                                        Giám đốc

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG       

               Bùi Quang Thỉnh                                           Giám đốc

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ                                         

               Nhữ Khải Hoàn                                           Trưởng Khoa

KHOA CƠ KHÍ                                                        

               Nguyễn Văn Tường                                     Trưởng Khoa

               Đặng Xuân Phương                                     Phó Trưởng Khoa

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG                     

               Trần Gia Thái                                              Trưởng Khoa

               Huỳnh Văn Nhu                                           Phó Trưởng Khoa

KHOA XÂY DỰNG                                                 

               Nguyễn Thắng Xiêm                                    Trưởng Khoa

          

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM                  

               Vũ Ngọc Bội                                                    Trưởng Khoa

               Mai Thị Tuyết Nga                                       Phó Trưởng Khoa

KHOA KINH TẾ                                                      

              Hồ Huy Tựu                                                  Trưởng Khoa

              Lê Kim Long                                                Phó Trưởng Khoa

KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH                             

               Nguyễn Thành Cường                               Trưởng Khoa

               Võ Văn Cần                                                 Phó Trưởng Khoa

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                     

               Phạm Thị Thu Thúy                                        Trưởng Khoa

               Trần Minh Văn                                             Phó Trưởng Khoa

KHOA NGOẠI NGỮ                                               

               Võ Nguyễn Hồng Lam                                  Q.Trưởng Khoa

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ    
                    

               Trần Trọng Đạo                                           Q.Trưởng Khoa

VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN                        

               Phạm Quốc Hùng                                         Viện trưởng

               Nguyễn Tấn Sỹ                                           P.Viện trưởng

VIỆN KH VÀ CN KHAI THÁC THỦY SẢN      

               Trần Đức Phú                                              Viện trưởng

VIỆN CNSH VÀ MÔI TRƯỜNG                          

               Ngô Thị Hoài Dương                                 Viện trưởng

               Nguyễn Văn Duy                                         P.Viện trưởng

               Đặng Thúy Bình                                          P.Viện trưởng

TT  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG                           

               Lê Xuân Tài                                                 Phó Giám đốc

TT THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH                         

               Nguyễn Văn Hòa                                         Giám đốc

 TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC         

               Nguyễn Đình Khương                                     Giám đốc

               Trần Văn Thuần                                           Phó Giám đốc

               Trần Trọng Tải                                             Phó Giám đốc

               Lê Hoài Nam                                                Phó Giám đốc

TRUNG TÂM TVHTSV                                          

               Đỗ Quốc Việt                                              Phó Giám đốc

TT NC GIỐNG & DỊCH BỆNH TS                        

               Trần Vĩ Hích                                                Phó Giám đốc

VIỆN NC CTẠO TÀU THỦY                                  

               Nguyễn Văn Đạt                                            Viện trưởng

               Phan Tuấn Long                                          P.Viện trưởng

               Đinh Đức Tiến                                              P.Viện trưởng

TT NC & PT CN PHẦN MỀM                                

               Đặng Văn Thư                                              Giám đốc