Văn bản
Đóng
Năm 2016

   - Quyết định số 447/QĐ-ĐHNT ngày 15/6/2016 về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nha Trang.

  
- Quyết định số 355/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2016 về việc Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn

   - Quyết định số 278/QĐ-ĐHNT ngày 04/4/2016 về việc Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệt thống hộp thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐH Nha Trang

   - Quyết định số 287/QĐ-ĐHNT ngày 06/4/2016 về việc Ban hành Quy định, tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của thư ký khoa

Năm 2015

  
- Quy định về công tác đánh giá, phân loại viên chức, phân loại tập thể và công tác thi đua khen thưởng

    - Kế hoạch số 522/KH-ĐHNT ngày 09/09/2015 về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2016-2021.

   - Quyết định số 1233/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2015 về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015

   - Quyết định số 152/QĐ-ĐHNT ngày 26/02/2015 về việc Ban hành Quy định về công tác trợ giảng

Năm 2014

  
- Quyết định số 287/QĐ-ĐHNT ngày 27/3/2014 về việc ban hành Quy định về việc cử viên chức đi đào tạo sau đại học

    - Quyết định số 308/QĐ-ĐHNT về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc của Ban chủ nhiệm khoa và thư ký khoa/viện

Năm 2013

   - Quyết định số 10/QĐ-ĐHNT ngày 05/01/2013 về việc Ban hành Quy định kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có trình độ cao đến tuổi nghỉ hưu tại Trường ĐHNT.

    
Năm 2012

  
- Quyết định số 314/QĐ-ĐHNT ngày 30/5/2012 Quy định về công tác tập sự giảng dạy tại Trường ĐH Nha Trang

Năm 2011
 
 
  - Quyết định số 698/QĐ-ĐHNT ngày 15/6/2011 về việc Ban hành Quy định bổ nhiệm lãnh đạo các cấp.

  -
Quyết định số 625/QĐ-ĐHNT ngày 25/5/2011 về việc tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng CBVC.
 

  - Quyết định số 792/QĐ-ĐHNT ngày 21/7/2011 về việc Ban hành Quy định về định danh, định biên CBVC khối hành chính.