Nhân sự
Đóng
 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
 927/QĐ-ĐHNT
 928/QĐ-ĐHNT
16/08/2019   Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản

223/QĐ-ĐHNT  04/03/2019   Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị tại Trường Đại học Nha Trang
 15/QĐ-ĐHNT 05/01/2019  Quyết định thành lập Khoa Du lịch
  30/12/2018   Các Quyết định về nhân sự có hiệu lực từ tháng 12/2018
1481/QĐ-ĐHNT  13/12/2018   Quyết định thành lập Bộ môn Luật
  30/11/2018  Các Quyết định về nhân sự có hiệu lực từ tháng 11/2018
  30/10/2018   Các Quyết định về nhân sự có hiệu lực từ tháng 10/2018
  30/09/2018   Các Quyết định về nhân sự có hiệu lực từ tháng 9/2018
100/QĐ-ĐHNT  07/02/2018   Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Nha Trang
 1180/QĐ-ĐHNT 22/11/2017   Quyết định Thành lập Hội đồng KH&ĐT Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021
777/QĐ-ĐHNT  21/08/2017   Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại Trường từ khi đủ tuổi nghỉ hưu
 527/QĐ-ĐHNT
12/06/2017   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Nha Trang.
 457/QĐ-ĐHNT 16/05/2017   Quyết định về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016-2021
 792/QĐ-ĐHNT 21/07/2011
 Quy định về định danh, định biên CBVC khối hành chính