Nhân sự
Đóng
 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
  10/2018   Các Quyết định về nhân sự có hiệu lực từ tháng 10/2018
  9/2018   Các Quyết định về nhân sự có hiệu lực từ tháng 9/2018
 357/QĐ-ĐHNT 05/4/2018   Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức danh NN viên chức tại Trường ĐH Nha Trang
100/QĐ-ĐHNT  07/02/2018   Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Nha Trang
 1180/QĐ-ĐHNT 22/11/2017   Quyết định Thành lập Hội đồng KH&ĐT Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021
777/QĐ-ĐHNT  21/8/2017   Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại Trường từ khi đủ tuổi nghỉ hưu
 527/QĐ-ĐHNT
12/6/2017   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Nha Trang.
 457/QĐ-ĐHNT 16/5/2017   Quyết định về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016-2021
 445/QĐ-ĐHNT 10/5/2017   Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021.
 792/QĐ-ĐHNT 21/07/2011
 Quy định về định danh, định biên CBVC khối hành chính