Nhân sự
Đóng
 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
 527/QĐ-ĐHNT
12/6/2017   Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Nha Trang.
 457/QĐ-ĐHNT 16/5/2017   Quyết định về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016-2021
 445/QĐ-ĐHNT 10/5/2017   Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021.
 6196/QĐ-BGDĐT 29/12/2016   Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
523/TB-ĐHNT  30/8/2016   Thông báo kế hoạch triển khai thực hiện quy trình đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021
 522/KH-ĐHNT 09/09/2015
 Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021
 1621/QĐ-ĐHNT 04/12/2013
 Quyết định Ban hành quy định kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có trình độ cao đến tuổi nghỉ hưu tại trường Đại học Nha Trang.
 698/QĐ-ĐHNT 15/06/2011
 Quyết định về biệc Ban hành Quy định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp (hết hiệu lực)
 625/QĐ-ĐHNT  25/05/2011  Quyết định về việc tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng CBVC
 792/QĐ-ĐHNT 21/07/2011
 Quyết định về việc Ban hành Quy định về định danh, định biên CBVC khối hành chính