SliderSlider2

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành: Công nghệ đóng tàu; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

Kỳ I (24 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

3

HC613

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

4

HC617

Tâm lý học đại cương

2

5

HC626

Vật lý

3

6

HC603

Đại số

2

7

HC605

Giải tích

3

8

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

9

66005

Giáo dục quốc phòng an ninh 4

2

Kỳ II (23 ĐVHT)

10

13005

Kỹ thuật điện tử

3

11

13013

Thực hành kỹ thuật điện tử

1

12

26007

Vẽ kỹ thuật

3

13

21005

Chuyên đề lý thuyết tàu thuỷ

2

14

23079

Thiết kế tàu

3

15

21017

Đồ án môn học thiết kế tàu

1

16

21116

Đồ họa vi tính

2

17

24009

Phương pháp phần tử hữu hạn

2

18

 

Công nghệ chống ăn mòn tàu thuỷ

2

19

22023

Ma sát học

2

20

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

Kỳ III (20 ĐVHT)

21

21008

Cơ học kết cấu tàu thuỷ

2

22

 

Tính toán thiết kế kết cấu thân tàu

2

23

81111

Động cơ đốt trong 1

3

24

21015

Đồ án môn học công nghệ đóng tàu

1

25

84002

Trang bị động lực tàu thuỷ

3

26

21016

Đồ án thiết bị mặt boong

1

27

21036

Quy phạm và công ước đóng tàu

2

28

21031

Rung động tàu

2

29

21020

Kiểm tra và thử nghiệm tàu thuỷ

2

30

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ IV (12 ĐVHT)

31

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

32

HC809

Thi tốt nghiệp môn lý luận Chính trị

 

33

HC824

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

34

HC825

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 79 ĐVHT

                                                                                                                     Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                     HIỆU TRƯỞNG                                                                            KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC