SliderSlider2

Công nghệ Chế biến Thủy sản

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Công nghệ chế biến thủy sản

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

12

PHY309

Vật lý học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

2

CHE311

Hóa học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

2

MAT312

Toán học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

2

FOT323

Hoá thực phẩm

2

FOT320

Các quá trình công nghệ cơ bản trong CB thực phẩm

2

QFS342

Dinh dưỡng học

2

Các học phần tự chọn

4

ECS321

Kinh tế học đại cương

2

SSH325

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

2

SSH316

Tâm lý học đại cương

2

SSH315

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

II

 

Các học phần bắt buộc

11

FOT321

Công nghệ lên men thực phẩm

3

FOT364

Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản

2

FOT365

Thực hành công nghệ sản xuất đồ hộp

1

SPT380

Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản

2

SPT381

TH tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản

1

AQT329

Đánh giá cảm quan thực phẩm

2

Các học phần tự chọn

5

POT338

Vật lý thực phẩm

3

FLS357

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

BIO352

Ứng dụng CNSH trong thực phẩm

3

EPM311

Con người và môi trường

2

ENE334

Biến đổi khí hậu

2

III

 

Các học phần bắt buộc

10

 

Định hướng sản xuất sản phẩm thủy sản

 

SPT391

Chuyên đề tốt nghiệp

4

ECS361

Marketing căn bản

2

SPT362

Phụ gia thực phẩm

2

SPT347

Phát triển sản phẩm từ thuỷ sản

2

 

Định hướng quản lý chất lượng

 

AQT340

Chuyên đề tốt nghiệp

4

75180

Độc chất thực phẩm

2

AQT329

Đánh giá nguy cơ trong chuỗi cung ứng thực phẩm

2

AQT330

Kiểm tra nhanh trong giám sát an toàn thực phẩm

2

 

Các học phần tự chọn

6

SPT330

Thiết kế dây chuyền công nghệ

2

SPT331

Kỹ thuật sản xuất bột cá

2

SPT351

Công nghệ chế biến rong biển

2

SPT356

Văn hoá ẩm thực

2

POL346

Bao gói thực phẩm

2

QFS346

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm

2

SPT361

Sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản

2

Tổng số: 48 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN