SliderSlider2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

15

MEC338

Cơ điện tử ứng dụng

2

MEC397

Thực hành cơ điện tử ứng dụng

1

REE346

Kỹ thuật nhiệt

4

REE321

Vẽ kỹ thuật nhiệt lạnh

2

REE322

Thiết bị trao đổi nhiệt và bài tập lớn

2

REE364

Kỹ thuật lạnh cơ sở và ứng dụng

4

Các học phần tự chọn

2

REE385

Vật liệu nhiệt lạnh

2

MEC342

Kỹ thuật PLC

2

II

 

Các học phần bắt buộc

23

REE358

Lò hơi công nghiệp và đồ án  

2

REE383

Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió 

2

REE384

Đồ án  điều hòa không khí

1

REE352

Tự động hóa máy lạnh và điều hòa không khí

2

REE345

Tua bin và nhà máy nhiệt điện

3

REE360

Năng lượng tái tạo

3

REE342

Vận hành sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí

2

REE320

Đồ án máy lạnh

1

REE321

Kỹ thuật an toàn nhiệt lạnh

2

REE322

Tiếng Anh chuyên ngành nhiệt lạnh

3

REE325

Thực tập Nhiệt – Điện lạnh

2

III

 

Các học phần bắt buộc

13

REE380

Phân riêng bằng phương pháp nhiệt

2

REE371

Đồ án sấy

1

REE361

Tin học ứng dụng trong KT nhiệt lạnh

2

REE347

Thực tập chuyên ngành (6 tuần)

3

REE379

Chuyên đề tốt nghiệp

5

Các học phần tự chọn

2

FIE326

Quản trị doanh nghiệp

2

REE359

Quản trị dự án

2

Tổng số: 55 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                TRƯỞNG KHOA/VIỆN