SliderSlider2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Công nghệ thực phẩm

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

16

FOT320

Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm

3

BIO319

Sinh học đại cương

2

CHE320

Hóa lý-Hóa keo

2

CHE314

Hóa phân tích

3

QFS342

Dinh dưỡng học

2

FOT323

Hóa học thực phẩm

2

QFS330

Đánh giá cảm quan thực phẩm

2

Các học phần tự chọn

4

SSH325

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

2

BUA319

Nhập môn quản trị học

2

SSH313

Pháp luật đại cương

2

 

ECS321

Kinh tế học đại cương

2

II

 

Các học phần bắt buộc

16

QFS336

Phân tích thực phẩm

4

FOT325

Công nghệ lên men thực phẩm

3

FOT360

Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa

3

FOT326

Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm

2

FOT368

Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ cây nhiệt đới

4

Các học phần tự chọn

6

FOT351

Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

3

BIO341

Ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm

3

POT338

Vật lý thực phẩm

3

FLS332

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

III

Hướng chuyên sâu chuyên ngành CNTP

10

SPT342

Sản phẩm giá trị gia tăng & Thực phẩm chức năng

2

SPT322

Cơ sở thiết kế dây chuyền công nghệ thực phẩm

2

BUA331

Quản trị sản xuất

2

SOT390

Chuyên đề tốt nghiệp

4

Hướng chuyên sâu chuyên ngành Quản lý chất lượng

10

AQT328

Phòng vệ thực phẩm

2

AQT329

Đánh giá nguy cơ trong chuỗi cung ứng thực phẩm

2

AQT330

Kiểm tra nhanh trong giám sát an toàn thực phẩm

2

AQT340

Chuyên đề tốt nghiệp

4

Tổng số: 52 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN