SliderSlider2

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử   

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

14

INE321

Mạch điện

2

INE332

Máy điện và khí cụ điện

3

ELA331

Điện tử tương tự

3

ELA337

Điện tử số

3

ELA323

Đo lường và cảm biến

3

Các học phần tự chọn

4

SOT309

Ngôn ngữ lập trình C&C++

2

INE311

Vẽ kỹ thuật điện, điện tử

2

INE312

Vật liệu điện, điện tử

2

INE313

Điện-Khí nén

2

II

 

Các học phần bắt buộc

15

ELA345

Điện tử công suất

3

INE314

Cung cấp điện XNCN

3

ELA344

Kỹ thuật vi xử lý

3

ELA338

Điều khiển tự động

3

MEC347

Điều khiển lập trình (PLC)

3

Các học phần tự chọn

4

ELA336

Xử lý tín hiệu số

2

ELA341

Kỹ thuật truyền số liệu

2

INE315

Chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

2

INE316

Mạng BMS

2

III

 

Các học phần bắt buộc

14

ELA362

Vi điều khiển

2

INE362

Truyền động điện

3

ELA355

Kỹ thuật Audio – Video

3

85155

Chuyên đề tốt nghiệp

6

Các học phần tự chọn

4

MEC354

Mạng truyền thông công nghiệp

2

MEC375

SCADA-DCS

2

INE364

Giải tích hệ thống điện

2

INE363

Tự động hóa và bảo vệ hệ thống điện

2

Tổng số: 55 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                TRƯỞNG KHOA/VIỆN