SliderSlider2

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Công nghệ kỹ thuật xây dựng        

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

17

CIE331

Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính

2

CIE336

Cơ học kết cấu 2

2

CIE345

Kết cấu Bê tông cốt thép 2

3

CIE346

ĐAMH kết cấu BTCT 2

1

CIE344

Tin học ứng dụng trong xây dựng 1

2

CIE357

Kỹ thuật thi công 2

2

CIE337

Kiến trúc

3

CIE373

Ngoại ngữ chuyên ngành

2

Các học phần tự chọn

4

75940

Quy hoạch đô thị

2

75886

Cấp thoát nước

2

FIE327

Quản trị doanh nghiệp

2

CIE370

An toàn lao động

2

 

 

 

II

 

Các học phần bắt buộc

17

CIE361

Nhà cao tầng

3

CIE363

Dự toán

3

CIE364

Tổ chức thi công

3

CIE372

Tin học ứng dụng trong xây dựng 2

2

CIE355

Kết cấu thép 2

3

CIE366

Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng

3

Các học phần tự chọn

4

CIE371

Các giải pháp nền móng hợp lý

2

CIE368

Động lực học công trình

2

 75917

Kết cấu thép 3

2

CIE369

Bê tông cốt thép ứng lực trước

2

 CIE318

Xử lý sự cố công trình

2

 

Các học phần bắt buộc

10

CIE362

Kết cấu bê tông cốt thép 3

2

CIE319 

Thí nghiệm công trình

2

CIE320

Chuyên đề tốt nghiệp

6

Tổng số: 52 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN