SliderSlider2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Công nghệ thông tin

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

18

SOT380

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

NEC347

Lập trình Java và ứng dụng

3

SOT380

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

3

INS332

Phân tích thiết kế thuật toán

3

SOT381

Lý thuyết đồ thị

3

INS365

Hệ thống thông tin địa lý

3

II

 

Các học phần bắt buộc

18

SOT351

Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML

3

INS321

Thiết kế web

3

INS339

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

3

NEC321

Thiết bị mạng và cấu hình

3

NEC322

Xử lý ảnh và ứng dụng

3

SOT348

Thực tập ngành

3

III

 

Các học phần bắt buộc

21

NEC323

Lập trình web với cơ sở dữ liệu

3

NEC324

Lập trình thiết bị di động

3

NEC337

Quản trị mạng

3

INS366

Công nghệ XML và ứng dụng

3

SOT366

Phát triển phần mềm mã nguồn mở

3

SOT384

Chuyên đề tốt nghiệp

6

Tổng số: 57 TC

·        Các học phần bổ sung dành cho ngành gần

 

 

Tổng số TC

12

NEC329

Mạng máy tính

3

SOT310

Thiết kế cơ sở dữ liệu

3

INS327

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

3

INS326

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                TRƯỞNG KHOA/VIỆN