SliderSlider2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Kế toán                      

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

 

Các học phần bắt buộc

20

FIB339

Toán tài chính

2

AUD334

Kế toán quản trị

2

ACC345

Kế toán tài chính

4

FIB347

Bảo hiểm

3

FIB362

Thanh toán quốc tế

3

AUD348

Kế toán chi phí

2

ACC328

Kế toán thuế

2

ACC329

Chuyên đề báo cáo tài chính

2

II

 

Các học phần bắt buộc

20

AUD335

Kiểm toán 1

2

ACC331

Kế toán ngân hàng

2

ECS361

Marketing cơ bản

2

ACC332

Kế toán hành chính sự nghiệp

2

FIB346

Quản trị tài chính

3

FIB360

Lập và thẩm định dự án đầu tư

3

FIB358

Thị trường chứng khoán

3

AUD336

Hệ Thống thông tin kế toán

2

AUD337

Thực hành HTTT Kế toán

1

III

 

Các học phần bắt buộc

14

AUD371

Hệ thống Kiểm soát nội bộ

3

AUD338

Kiểm toán 2

2

ACC367

Kế toán quốc tế

3

ACC343

Luật và chuẩn mực kế toán

2

ACC381

Chuyên đề tốt nghiệp

4

Tổng số: 54 TC

·        Các học phần bổ sung dành cho ngành gần ngành kế toán bậc cao đẳng

 

 

Tổng số TC

14

ACC325

Nguyên lý kế toán

3

ACC326

Kế toán tài chính 1

4

ACC346

Kế toán tài chính 2

3

ACC369

Tổ chức hạch toán kế toán

2

FIB327

Tài chính doanh nghiệp

2

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN