SliderSlider2

Kỹ thuật Tàu thủy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Kỹ thuật tàu thủy

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

15

MAE351

Động cơ đốt trong

3

MEM332

Sức bền vật liệu

3

NAA343

Kỹ thuật vẽ tàu

4

NAA341

Kết cấu – Sức bền tàu thủy

3

NAA376

Đồ án môn học Kết cấu – Sức bền tàu thủy

1

MAE364

Đồ án môn học Thiết bị tàu thủy

1

Các học phần tự chọn

6

NAA315

Chống ăn mòn trong tàu thủy

2

NAA360

Đăng kiểm tàu thủy

2

NAA321

Tính toán thiết kế kết cấu thân tàu

2

NAA322

Kiểm tra và thử nghiệm tàu thuỷ

2

NAA319

Công nghệ chế tạo và lắp đặt thiết bị tàu thủy

2

II

 

Các học phần bắt buộc

13

MAE357

Lắp đặt, sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy

3

NAA374

Đồ án môn học công nghệ đóng tàu

1

NAA371

Thiết kế tàu thủy

3

NAA382

Đồ án môn học thiết kế tàu thủy

1

NAA353

Thực tập ngành (8 tuần)

5

Các học phần tự chọn

6

NAA316

Công trình thủy công

2

NAA362

Tin học ứng dụng trong đóng tàu thủy

2

NAA317

Công nghệ CAD/CAM trong đóng tàu

2

MAE353

Máy phụ tàu thủy

2

NAA318

Đường ống tàu thủy

2

III

 

Các học phần bắt buộc

10

NAA354

Thực tập ngành (7 tuần)

5

85158

Chuyên đề tốt nghiệp

5

Tổng số: 50 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                TRƯỞNG KHOA/VIỆN