SliderSlider2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Nuôi trồng thủy sản

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

12

FBI336

Mô và phôi động vật thủy sản

3

FBI334

Sinh thái thủy sinh vật

3

FBI335

Sinh lý động vật thủy sản

3

FBI332

Ngư loại

3

Các học phần tự chọn

6

EPM311

Con người và môi trường

2

ENE327

Biến đổi khí hậu

2

AQT339

Qui hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản

2

BIO366

Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản

2

AQT319

Tiếng Anh chuyên ngành nuôi trồng thủy sản

2

II

 

Các học phần bắt buộc

14

EPM339

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

2

DAA350

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong NTTS

2

AQT337

Phân loại giáp xác và động vật thân mềm

AQT338

Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

2

FBI337

Di truyền và chọn giống thủy sản

3

AQT320

Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

3

Các học phần tự chọn

4

AQT358

Thực tập nuôi thủy sản nước ngọt

4

AQT359

Thực tập nuôi thủy sản nước mặn, lợ

4

III

 

Các học phần bắt buộc

9

FIE327

Quản trị doanh nghiệp

3

AQT321

Chuyên đề tốt nghiệp (Làm chuyền đề trong 8 tuần)

6

Các học phần tự chọn

8

AQT360

Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản

2

AQT361

Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh

2

AQT362

Khuyến ngư và phát triển nông thôn

2

POT365

Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch

2

ECS335

Marketing căn bản

2

EPM363

Ô nhiễm môi trường nước

2

INE366

Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện trong NTTS

2

Tổng số: 53 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN