SliderSlider2

Quản trị khách sạn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Quản trị khách sạn

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

21

 

Tiếng Anh

3

 

Kinh tế Du lịch

3

 

Địa lý du lịch

3

 

Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch

3

 

Luật du lịch Việt Nam và quốc tế

3

 

Quản trị sự kiện và hội nghị

3

 

Quản trị nhân sự

3

II

 

Các học phần bắt buộc

20

 

Quản trị buồng

3

 

Quản trị lễ tân

3

 

Quản trị Maketing khách sạn

3

 

Quản trị tài chính khách sạn

3

 

Quản trị chiến lược

3

 

Quản trị sự kiện và hội nghị

3

 

Thực hành nghiệp vụ buồng

1

 

Thực hành nghiệp vụ lễ tân

1

III

 

Các học phần bắt buộc

14

 

Quản trị kinh doanh nhà hàng

3

 

Thực hành nghiệp vụ trong kinh doanh nhà hàng

1

 

Lập kế hoạch kinh doanh du lịch

3

 

Quản trị khu nghỉ dưỡng

3

 

Chuyên đề tốt nghiệp

4

Tổng số: 55 TC

·        Các học phần bổ sung dành cho ngành gần ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bậc cao đẳng

 

 

Tổng số TC

09

 

Kinh tế vi mô

3

 

Kinh tế vĩ mô

3

 

Quản trị học

3

 

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                TRƯỞNG KHOA/VIỆN