SliderSlider2

Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Quản trị kinh doanh

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

16

ACC325

Nguyên lý kế toán

3

ECS332

Kinh tế lượng

3

ECS359

Quản trị marketing

3

BUA341

Hành vi tổ chức

3

BUA311

Quản trị và điều hành văn phòng

2

DAA350

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Các học phần tự chọn

3

BUA316

Tâm lý quản lý

3

AUD349

Kế toán quản trị

3

II

 

Các học phần bắt buộc

15

FIB346

Quản trị tài chính

3

BUA312

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

BUA358

Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong kinh doanh

3

BUA345

Đàm phán trong kinh doanh

3

BUA313

Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh

3

Các học phần tự chọn

6

BUA314

Quản trị dự án

3

BUA315

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

3

BUA317

Quản trị công nghệ và đổi mới

3

III

 

Các học phần bắt buộc

14

BUA318

Quản trị hệ thống thông tin

3

BUA337

Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

3

BUA352

Nghệ thuật lãnh đạo

3

BUA380

Chuyên đề tốt nghiệp

5

Tổng số: 54 TC

·        Các học phần bổ sung dành cho ngành gần ngành quản trị kinh doanh

 

 

Tổng số TC

15

ECS329

Kinh tế vi mô

3

ECS330

Kinh tế vĩ mô

3

BUA346

Quản trị nguồn nhân lực

3

BUA331

Quản trị sản xuất

3

BUA364

Quản trị chiến lược

3

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                TRƯỞNG KHOA/VIỆN