SliderSlider2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Tài chính – Ngân hàng

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

17

MAT326

Toán kinh tế

3

ACC321

Kế toán tài chính

3

FIB326

Tài chính công

2

FIB345

Ngân hàng thương mại

3

FIB362

Thanh toán quốc tế

3

FIB358

Thị trường chứng khoán

3

FIB337

Thuế

3

II

 

Các học phần bắt buộc

18

FIB323

Quản trị tài chính 1

3

FIB352

Tài chính quốc tế

3

ACC324

Kế toán ngân hàng

2

FIB324

Quản trị tài chính 2

3

FIB360

Lập và thẩm định dự án đầu tư

3

FIB325

Thẩm định tín dụng

2

FIB326

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

2

III

 

Các học phần bắt buộc

17

FIB357

Đầu tư  tài chính

3

AUD371

Hệ thống KSNB

3

FIB365

Quản trị rủi ro tài chính

3

FIB367

Quản trị ngân hàng thương mại

3

ACC382

Chuyên đề tốt nghiệp

5

Tổng số: 52 TC

·        Các học phần bổ sung dành cho ngành gần ngành tài chính bậc cao đẳng

 

 

Tổng số TC

13

ECS341

Kinh tế vi mô

2

ECS342

Kinh tế vĩ mô

2

FIB315

Tài chính tiền tệ

2

FIB316

Tài chính doanh nghiệp

2

FIB317

Toán tài chính

2

AUD354

Kiểm toán căn bản

3

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                TRƯỞNG KHOA/VIỆN