SliderSlider2

TRUNG CẤP: LIÊN THÔNG NGÀNH ĐIÊN - ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành đào tạo:                        Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử                Thời gian đào tạo:                         2,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

18

66010

Quốc phòng an ninh 2 (45 tiết)

 

FLS310

Ngoại ngữ A1

3

 POL303

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

3

PHY305

Vật lý đại cương

3

INE321

Mạch điện

3

ELA322

Cấu kiện điện tử

3

ELA323

Đo lường và cảm biến

3

Các học phần tự chọn

2

SOT308

Ngôn ngữ lập trình C&C++

2

INE346

An toàn điện

2

INE335

Vật liệu điện, điện tử

2

II

 

Các học phần bắt buộc

17

FLS312

Ngoại ngữ A2

3

POL341

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

ELA331

Điện tử tương tự

3

ELA337

Điện tử số

3

INE332

Máy điện và khí cụ điện

3

ELA345

Điện tử công suất

3

Các học phần tự chọn

2

INE315

Chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

2

ELA342

Nguyên lý mạch tích hợp

2

INE316

Vẽ kỹ thuật điện, điện tử

2

III

 

Các học phần bắt buộc

14

ELA338

Điều khiển tự động

3

INE317

Cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp

3

INE355

Truyền động điện tự động

3

ELA344

Kỹ thuật vi xử lý

3

ELA348

Thực hành điện

2

Các học phần tự chọn

4

INE318

Trang bị điện

2

ELA341

Kỹ thuật truyền số liệu

2

ELA336

Xử lý tín hiệu số

2

ELA366

Mạng không dây

2

IV

Các học phần bắt buộc

14

ELA358

Đồ án thiết kế mạch điện tử

2

ELA357

Đồ án thiết kế điện

2

MEC347

Điều khiển lập trình (PLC)

3

ELA362

Vi điều khiển

2

ELA355

Kỹ thuật Audio – Video

3

ELA356

Thực hành điện tử

2

Các học phần tự chọn

2

MEC354

Mạng truyền thông công nghiệp

2

INE364

Giải tích hệ thống điện

2

INE319

Bảo vệ và tự động hóa hệ thống điện

2

V

Các học phần bắt buộc

8

INE375

Thực tập tổng hợp (4 tuần)

2

85155

Chuyên đề tốt nghiệp

6

Các học phần tự chọn

4

INE321

Hệ thống điện

2

INE322

Tính toán sửa chữa máy điện

2

MEC375

SCADA-DCS

2

ELA334

Quang điện tử

2

Tổng số: 85 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                               TRƯỞNG KHOA/VIỆN