SliderSlider2

TRUNG CẤP: LIÊN THÔNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành đào tạo:                        Công nghệ kỹ thuật nhiệt    

Thời gian đào tạo:                   2,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

19

66010

Quốc phòng an ninh 2 (45 tiết)

 

POL303

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

3

MAT308

Giải tích

4

PHY305

Vật lý

3

MEM324

Cơ học ứng dụng

3

FLS310

Ngoại ngữ A1

3

SOT302

Tin học cơ sở

3

II

 

Các học phần bắt buộc

20

POL341

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

66010

Autocad

3

REE328

Máy dòng chảy

3

REE346

Kỹ thuật nhiệt

3

MET336

Nguyên lý chi tiết máy

3

MEC338

Cơ điện tử ứng dụng

2

MEC339

Thực hành Cơ điện tử ứng dụng

1

FLS318

Ngoại ngữ A2

3

III

 

Các học phần bắt buộc

16

REE337

Kỹ thuật lạnh cơ sở

3

REE363

Kỹ thuật  lạnh ứng dụng

2

REE383

Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió

3

REE358

Lò hơi

3

REE342

Vận hành, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí

2

REE352

Tự động hóa máy lạnh và điều hòa không khí

2

REE308

Đồ án máy lạnh

1

Các học phần tự chọn

2

SSH314

Kỹ năng giao tiếp

POL320

Logic học đại cương

IV

Các học phần bắt buộc

12

REE323

Tiếng Anh chuyên ngành nhiệt lạnh

2

REE380

Phân riêng bằng phương pháp nhiệt

2

REE345

Tua bin và nhà máy nhiệt điện

3

REE364

Đồ án kỹ thuật điều hòa không khí

1

REE381

TT vận hành, sữa chửa lạnh công nghiệp và ĐHKK

1

REE382

TT lắp ráp, sửa chữa điện lạnh và điều hòa không khí

1

REE383

Thực tập vận hành sửa chữa nồi hơi và hệ thống sấy

2

Các học phần tự chọn

2

REE380

Kiểm toán năng lượng

2

REE384

Kỹ thuật cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt

2

V

Các học phần bắt buộc

12

REE360

Năng lượng tái tạo

2

REE385

Kỹ thuật an toàn nhiệt lạnh

2

REE386

Thực tập giáo trình nhiệt lạnh (6 tuần)

3

REE379

Chuyên đề tốt nghiệp

5

Các học phần tự chọn

2

FIE326

Quản trị doanh nghiệp

2

REE359

Quản trị dự án

2

Tổng số: 85 TC

·        Các học phần bổ sung dành cho ngành gần

 

 

Tổng số TC

10

REE346

Kỹ thuật nhiệt

3

REE346

Máy dòng chảy

2

REE346

Kỹ thuật lạnh cơ sở và điều hòa không khí

3

REE346

Tự động hóa máy lạnh và điều hòa không khí

2

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                               TRƯỞNG KHOA/VIỆN