SliderSlider2

Enter Title

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành đào tạo:                        Công nghệ thông tin            

Thời gian đào tạo:                   2,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

15

66010

Quốc phòng an ninh 2 (45 tiết)

 

FLS310

Ngoại ngữ A1

3

POL303

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

3

SOT370

Lý thuyết đồ thị

3

SOT320

Kỹ thuật lập trình

3

INS335

Thống kê máy tính

3

II

 

Các học phần bắt buộc

14

FLS312

Ngoại ngữ A2

3

POL341

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

INS326

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

INS320

Cơ sở dữ liệu

3

NEC329

Mạng máy tính

3

III

 

Các học phần bắt buộc

18

INS339

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

3

NEC311

Lập trình Java và ứng dụng

3

FLS301

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

3

INS366

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

3

NEC345

Hệ điều hành LINUX

3

INS365

Hệ thống thông tin địa lý

3

IV

Các học phần bắt buộc

18

SOT351

Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML

3

INS315

Thiết kế web

3

NEC337

Quản trị mạng

3

NEC312

Thiết bị mạng và cấu hình

3

SOT313

Xử lý ảnh và ứng dụng

3

SOT348

Thực tập ngành

3

V

Các học phần bắt buộc

19

NEC313

Lập trình web với cơ sở dữ liệu

3

NEC314

Lập trình thiết bị di động

3

NEC355

An toàn mạng

3

INS366

Công nghệ XML và ứng dụng

3

SOT366

Phát triển phần mềm mã nguồn mở

3

SOT380

Thực tập tốt nghiệp

4

Tổng số: 84 TC

 

·        Các học phần bổ sung dành cho ngành gần

 

 

Tổng số TC

12

NEC329

Mạng máy tính

3

INS330

Thiết kế cơ sở dữ liệu

3

SOT371

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

3

INS326

Cấu trức dữ liệu và giải thuật

3

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                               TRƯỞNG KHOA/VIỆN