SliderSlider2

TRUNG CẤP: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành đào tạo:                        Công nghệ chế biến thủy sản          

Thời gian đào tạo:                   2,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

20

POL303

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

3

MAT324

Toán học ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

2

CHE301

Hóa học ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

2

PHY308

Vật lý học ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

2

SOT302

Tin học cơ sở

3

CHE320

Hóa lý - Hóa keo

3

SSH319

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

2

FLS312

Ngoại ngữ A1

3

Các học phần tự chọn

2

SSH315

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

SSH320

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

2

SSH316

Tâm lý học đại cương

2

II

 

Các học phần bắt buộc

19

POL341

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

FLS312

Ngoại ngữ A2

3

CHE375

Hóa phân tích

3

REE346

Kỹ thuật nhiệt

3

BIO391

Hóa sinh học thực phẩm

3

BIO383

Vi sinh thực phẩm

3

FOT323

Hóa học thực phẩm

2

66010

Quốc phòng - An ninh 2 (45 tiết)

 

Các học phần tự chọn

2

EPM309

Con người và môi trường

2

ENE334

Biến đổi khí hậu

2

III

 

Các học phần bắt buộc

13

FOT334

Kỹ thuật thực phẩm

3

QFS351

Phân tích thực phẩm

3

QFS342

Dinh dưỡng học

2

SPT302

Các quá trình CN cơ bản trong chế biến thực phẩm

2

POT380

Cung ứng nguyên vật liệu thủy sản

2

POT381

Thực hành cung ứng nguyên vật liệu thủy sản

1

Các học phần tự chọn

5

BIO352

Ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm

3

FLS357

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

SPT348

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm

2

QFS343

Đánh giá cảm quan thực phẩm

2

IV

Các học phần bắt buộc

12

QFS356

Quản lý chất lượng và luật thực phẩm

3

SPT327

Công nghệ sản xuất sản phẩm thực phẩm từ thủy sản

4

SPT328

TH công nghệ sản xuất sản phẩm thực phẩm từ thủy sản

2

SPT321

Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản

2

SPT322

TH tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản

1

Các học phần tự chọn

4

FOT357

Thiết kế dây chuyền công nghệ

2

SPT329

Kỹ thuật sản xuất bột cá

2

SPT351

Công nghệ chế biến rong biển

2

ECS361

Marketing căn bản

2

SPT355

Văn hoá ẩm thực

2

QFS346

Bao gói thực phẩm

2

SPT361

Sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản

2

V

 

Các học phần bắt buộc

15

FOT344

Thiết bị chế biến thực phẩm

3

SPT363

Thực tập sản xuất (6 tuần)

2

 

Định hướng sản xuất sản phẩm thủy sản

10

BUA331

Quản trị sản xuất

2

SPT362

Phụ gia thực phẩm

2

SPT347

Phát triển sản phẩm từ thuỷ sản

2

SPT390

Chuyên đề tốt nghiệp

4

 

Định hướng quản lý chất lượng

10

75180

Độc chất thực phẩm

2

AQT329

Đánh giá nguy cơ trong chuỗi cung ứng thực phẩm

2

AQT330

Kiểm tra nhanh trong giám sát an toàn thực phẩm

2

AQT340

Chuyên đề tốt nghiệp

4

Tổng số: 92 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                               TRƯỞNG KHOA/VIỆN