SliderSlider2

TRUNG CẤP: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ÔTÔ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành đào tạo:                        Công nghệ kỹ thuật ô tô      

Thời gian đào tạo:                   2,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

17

66009

Quốc phòng an ninh 2 (45 tiết)

 

FLS310

Ngoại ngữ A1

3

 POL303

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

3

 MAT311

Đại số và Giải tích

3

 MAT323

Lý thuyết xác suất và Thống kê toán  

2

 MEM325

Họa hình - Vẽ kỹ thuật

3

 MEM324

Cơ học ứng dụng 

3

Các học phần tự chọn

4

SSH314

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

2

SSH313

Pháp luật đại cương

2

SSH317

Nhập môn hành chính nhà nước

2

II

 

Các học phần bắt buộc

21

INE323

Kỹ thuật điện

2

FLE312

Ngoại ngữ A2

3

MET336

Nguyên lý-Chi tiết máy

3

ELA324

Kỹ thuật điện tử

3

REE368

Nhiệt động học kỹ thuật

3

MAE324

Thiết bị thủy khí

3

MET337

Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo

2

POL341

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Các học phần tự chọn

4

SSH315

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

2

SSH313

Pháp luật đại cương

2

SSH317

Nhập môn hành chính nhà nước

2

SSH319

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

2

III

 

Các học phần bắt buộc

14

MAE365

Động cơ đốt trong

4

AUE370

Điện -điện tử ô tô

3

AUE337

Lý thuyết ô tô

3

AUE372

Kết cấu và tính toán ô tô

4

Các học phần tự chọn

4

AUE348

Xe cơ giới chuyên dụng

2

MEM358

Ma sát học

2

AUE311

Quản lý dịch vụ ô tô

2

AUE312

Nhiên liệu và môi chất chuyên dụng

2

AUE347

Kỹ thuật lái ô tô

2

IV

Các học phần bắt buộc

14

AUE351

Kỹ thuật sửa chữa ô tô

4

MEC321

Vi điều khiển ứng dụng

2

REE385

Điều hòa không khí trong  ô tô

2

MAE345

Máy nâng chuyển

2

AUE312

Ô nhiễm môi trường do khí xả động cơ ô tô

2

FIE326

Quản trị doanh nghiệp

2

Các học phần tự chọn

2

AUE356

Tin học ứng dụng

2

AUE354

Kiểm định xe cơ giới

2

MAE327

Kỹ thuật an toàn và môi trường

2

V

Các học phần bắt buộc

12

AUE357

Hệ thống điều khiển tự động ô tô

2

AUE345

Khai thác kỹ thuật ô tô

2

AUE313

Hệ thống phun xăng và đánh lửa trên ô tô đời mới

2

AUE379

Chuyên đề tốt nghiệp

6

Tổng số: 92 TC

          Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                               TRƯỞNG KHOA/VIỆN